images21

Stadgar för Silleruds Hembygdsförening

 

Antagna vid bildandet den 26 januari 1936.

 

Gamla § 8 försvinner någon gång under före 1972, då föreningen tas upp igen, varvid en nummerändring sker.

 

Ändring av § 4 och 5 sker 1976-03-07.

Ny § 7 tillkom 1992-03-01, varvid en nummerändring sker.

 

 

§ 1. Denna paragraf anger bildandet av föreningen. (Senare formulering)

§ 2. Silleruds Sockens Hembygdsförening har till uppgift att verka för hembygdsvården inom Silleruds socken.

I detta syfte vill föreningen genom utgiva skrifter, föreläsningar, utställningar, möten eller annat väcka intresse för och sprida kännedom om socknens natur och kultur.

Föreningen vill främja en allsidig hembygdsforskning och med alla medel som står föreningen till buds, verka för att av tids- eller samhällsförhållandena påkalla förändringar och nydaningar uppbäras av kunskap om och hänsyn till hembygdsarvets egenart och förpliktelse.

Föreningen vill därför främja undersökningen, bevarandet och förtecknandet av socknens fornlämningar och vill söka åstadkomma en systematisk uppteckning av socknens folkminnen, jämväl ålderdomliga dialektord och bland allmogen gängse ortnamn, kort sagt, taga vara på allt som ännu kan räddas av gammal bygdekultur i saga och sägen, visor och låtar, språk och tro, sed och skick.

Föreningen vill söka få till stånd en grundlig undersökning av den materiella kulturen inom socknen, i främsta rummet den äldre allmogekulturen, med huvudvikten lagd på uppmätning, avbildning och beskrivning av för socknen karakteristiska husgeråd, redskap, verktyg, vapen och prydnadsföremål.

De vill uppspana och tillvarataga äldre handlingar och manuskript, som äro ägnade att kasta ljus över kulturutvecklingen inom socknen. Den vill verka för, att sådana gångna tiders kulturalster, som kommit ur bruk, på ett tillfredställande sätt tillvaratagas och vårdas.

Genom upplysningsverksamhet, eventuellt fridlysning, vill föreningen skydda genom formation eller vegetation intressant natur.

Slutligen vill föreningen verka för bibehållande och återupplivande av gedigen husbyggnadskonst samt vidmakthålla och återuppväcka intresset för god hemslöjd.

§ 3. Föreningen är ansluten till Värmlands hembygdsförbund.

§ 4. Medlem i föreningen erlägger en årlig avgift vars storlek fastställs av årsmötet för varje enskilt kalenderår. (Ändrad 1976-03-07)

§ 5. Föreningens styrelse består av ordf., vice ordf., sekreterare och skattmästare samt ett lämpligt antal ledamöter från socknens olika delar, alla valda å ordinarie sammanträde enligt följande ordning: ordf. och sekr. väljes av vartannat årsmötessammanträde för två år i sänder. Vice ordf. och kassör väljes av vartannat årsmötessammanträde för två år i sänder med början efter att ordinarie sammanträde valde ordf. och sekr. Övriga styrelseledamöter väljes å ordinarie sammanträde för ett år i sänder.

Styrelsen äger, då för tillvaratagandet av föreningens intresse så befinner lämpligt, utom sig utse särskilda nämnder och ombud. Lika så äger styrelsen, då så anses erforderligt, med sig adjungera på hembygdsvårdens område särskilt sakkunniga personer. (Ändrad 1976-03-07)

§ 6. Styrelsen åligger att verkställa föreningens beslut, att i övrigt som verkställande organ leda föreningens arbete, att årligen före mars månads utgång till revisorerna överlämna föreningens räkenskaper och till årsmötet avgiva berättelse över föreningens verksamhet under föregående kalenderår.

§ 7. Föreningens firmatecknare är på handlingar där behörig firmatecknare erfordras, ordförande och kassören tillsammans. (Ny 1992-03-01)

§ 8. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på tre personer och tilldelar detsamma erforderlig befogenhet.

§ 9. Föreningens arbetsår räknas efter kalenderår. Årsmöte hålles å tid och plats, som av styrelsen bestämmes. Vid årsmötet behandlas följande ärende:

1) Styrelsens och revisorernas berättelse för näst föregående år samt ansvarsfrihet för styrelsen.

2) Val av styrelse.

3) Val av revisorer

4) Övriga ärenden, som av styrelsen upptagits å föredragningslistan eller som av medlem blivit minst 14 dagar förut anmälda att förekomma. Extra sammanträde hålles, då styrelsen finner nödigt.

Rösträtt utövas endast genom personlig närvaro.

Röstning sker öppet, såvida ej någon av de närvarande begär röstning med slutna sedlar.

Vid röstning gäller enkel majoritet utom i sådana fall, som i § 8 och 11 omförmäles.

Vid lika röstetal äger ordf. utslagsröst.

§ 10. För varje år väljes två revisorer och två revisorssuppleanter.

Revisorerna skola i god tid före årsmötet till styrelsen inkomma med revisionsberättelse, i vilken ansvarsfrihet till- eller avstyrkes.

§ 11. Beslut om ändring i eller tillägg till stadgarna eller om föreningens upplösning kan fattas vid ordinarie sammanträde och under förutsättning, att förslag härom godkännes genom 2/3 av de avgivna rösterna. I händelse av föreningens upplösande skola dess tillgångar överlämnas till Värmlands Hembygdsförbund, som i sin tur äger rätt att besluta om eventuell överlåtelse till annan hembygdsvårdande organisation.